ارتقاء ، آمار موقعیت و دسته در او اس کلاس

در این جلسه آموزشی قصد داریم درباره ارتقاء ، آمار موقعیت و دسته در او اس کلاس توضیح دهیم. برای این منظور در بخش پنل مدیریتی به بخش ابزار ها می رویم.

ارتقاء او اس کلاس

برای ارتقاء دادن او اس کلاس لازم است بعد از ورود به پنل مدیریت ، وارد بخش ابزارها شده و سپس گزینه ارتقاء او اس کلاس را کلیک کنید.

 

ارتقاء ، آمار موقعیت و دسته در او اس کلاس

 

در این صورت صفحه ای مانند صفحه زیر باز می شود که به راحتی با زدن دکمه ارتقا سیستم می توانید به آخرین نسخه انگلیسی خود ارتقا یابید. 

 

ارتقاء ، آمار موقعیت و دسته در او اس کلاس

 

آمار موقعیت در او اس کلاس

برای آمار موقعیت نیز کافی است وارد بخش ابزارها و سپس آمار موقعیت شوید.

 

ارتقاء ، آمار موقعیت و دسته در او اس کلاس

 

تنظیمات مربوط به آمار موقعیت صفحه ای مانند شکل زیر است. در این صفحه با زدن دکمه آمار موقعیت می توانید نتیجه آن را محاسبه نمایید. 

 

ارتقاء ، آمار موقعیت و دسته در او اس کلاس

 

آمار موقعیت برحسب اطلاعات ثبت شده در دیتابیس محاسبه می شود.

 

آمار دسته ها 

برای محاسبه آمار دسته ها در او اس کلاس باید در بخش ابزارها وارد بخش آمار دسته ها شوید. 

 

ارتقاء ، آمار موقعیت و دسته در او اس کلاس

 

اطلاعات مربوط به آمار دسته ها صفحه ای مانند صفحه زیر است که می توان از طریق آن آمار مربوط به دسته ها را محاسبه نمود. 

حتما بخوانید:  تنظیمات آگهی در او اس کلاس

 

ارتقاء ، آمار موقعیت و دسته در او اس کلاس

 

آمار دسته ها نیز مانند آمار موقعیت نتیجه را از روی داده های موجود در دیتا بیس محاسبه می کند. 

 

ارتقاء ، آمار موقعیت و دسته در او اس کلاس